Qui định sử dụng Hóa đơn điện tử

Thông tư hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử

File PDF