thông báo nhận phát hành

thông báo phát hành mẫu hóa đơn

thông báo phát hành mẫu hóa đơn

mẫu hóa đơn

Quyết định

Quyết định